Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Tin tức & sự kiện

»Tin tức - Sự kiện

Chương trình Tập huấn phương pháp quản lý chương trình đào tạo trực tuyến dành cho Lãnh đạo

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ đào tạo trực tuyến của Nhà trường, trong ngày 23/11/2018, tại cơ sở Hồ Hảo Hớn, Trung tâm Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Tập huấn phương pháp quản lý chương trình đào tạo trực tuyến cho Lãnh đạo của Trường”.