Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Các Ngành đào tạo


NGÀNH KIỂM TOÁN


Giới thiệu

Kiểm toán là một trong những nghề nghiệp gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế hiện đại và toàn cầu hóa. Các doanh nghiệp càng phát triển thì nhu cầu kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ càng tăng lên. Đầu tư xuyên quốc gia và mở cửa các thị trường đến đâu thì kiểm toán sẽ mở rộng đến đó. Kiểm toán còn là bước khởi đầu của những nhà lãnh đạo tài chính và kinh doanh thông qua sự đào tạo nghề nghiệp ngay trong quá trình làm việc trong một môi trường năng động và đòi hỏi hiệu quả cao.

Chương trình Cử nhân ngành Kiểm toán trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán và kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, cùng với các chính sách, chế độ và các qui định cần thiết cho nghề nghiệp như: luật công ty, thương mại, thuế, tài chính, quản trị và hệ thống thông tin kế toán. Người học cũng được trang bị một nền tảng vững chắc về kế toán tài chính quốc tế để có thể tiếp cận với môi trường kinh doanh toàn cầu hóa.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc với vai trò kiểm toán viên độc lập tại các công ty kiểm toán, vai trò kiểm toán viên nội bộ tại các doanh nghiệp, tập đoàn hay ngân hàng. Các cơ quan quản lý tài chính của Nhà nước cũng đánh giá cao các ứng viên tốt nghiệp ngành Kiểm toán cho các vị trí kiễm toán Nhà nước hay kiểm tra, thanh tra Thuế. Sau một số năm kinh nghiệm theo yêu cầu của Bộ Tài chính, cử nhân Kiểm toán đủ điều kiện tham gia thi tuyển để được cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên.


Đối tượng tuyển sinh

Để được cấp bằng Cử nhân Kiểm toán, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

       + Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

       Tốt nghiệp cao đẳng ngành Kiểm toán hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.