Quy định – Quy chế

1. Nội quy về sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến
2. Quy định về trách nhiệm đối với sinh viên dự thi
3. Quy định về việc thi kết thúc môn học
4. Quy định xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi
5. Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp
6. Quy chế đào tạo từ xa trình độ Đại học
7. Mức thu học phí áp dụng từ khóa 2 năm 2019 trở về trước
8. Mức thu học phí áp dụng từ khóa 3 năm 2019
9. Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp
10. Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Đào tạo từ xa
11. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Luật Kinh tế
12. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Luật
13. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh
14. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Tài chính – Ngân hàng
15. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Kiểm toán
16. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Quản trị nhân lực
17. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Kinh doanh quốc tế
18. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Kế toán
19. Quyết định ban hành chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh