Quy định – Quy chế

1. Nội quy về sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến
2. Quy định về trách nhiệm đối với sinh viên dự thi
3. Quy định về việc thi kết thúc môn học
4. Quy định xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi
5. Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp