Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG

ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG


I. ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG
 
 

Click vào nút “Đăng nhập” ở góc phải màn hình trang chủ:

1. Đăng nhập bằng tài khoản do quản trị viên của hệ thống cung cấp

2. Đăng nhập bằng tải khoản email Trường cung cấp (@oude.edu.vn hoặc @ou.edu.vn)

Sau khi đăng nhập thành công học viên sẽ thấy tên mình trên góc phải màn hình (ví dụ: ele Student HCMCOU), chọn vào mũi tên bên cạnh để hiện ra menu như hình bên dưới:

 

 

II. NỘI DUNG TRANG CỦA TÔI