Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

XEM NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ BẮT ĐẦU HỌC

XEM NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ BẮT ĐẦU HỌC


XEM NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ BẮT ĐẦU HỌC 

Click vào môn học để xem nội dung và bắt đầu học, ví dụ môn Thuế:

 

 

Trang chủ của một môn học sẽ có các nội dung chính sau:

- Tổng quan: thông tin mô tả về môn học, số tín chỉ, điều kiện tiên quyết, mục tiêu môn học ….

- Nội dung: Nội dung các chương của môn học

- Diễn đàn: diễn đàn thảo luận dành cho môn học này

Bạn click vào từng chương để bắt đầu học, xem tài liệu tham khảo và sau cùng là làm bài tập kiểm tra kết thúc chương:

 

Click vào phần 1 của chương 1 để bắt đầu:

 

Học liệu đa dạng, gồm:

- Video bài giảng của giảng viên: bạn có xem bao nhiêu lần tùy ý, chổ nào chưa hiểu bạn có thể cho lặp lại

- Slide bài giảng: bạn tải về để xem

- Script: là nội dung lời giảng viên trong video, bạn có thể sử dụng khi không xem video được

Tùy theo chương, ngoài các nội dung chính trên, có thể có học liệu bổ sung, các bài tập luyện tập, diễn đàn trao đổi ngay trong chương đó.