Cổng thông tin
trung tâm đào tạo trực tuyến

Tin tức & sự kiện

»Tin tức - Sự kiện
Chương trình Tập huấn phương pháp quản lý chương trình đào tạo trực tuyến dành cho Lãnh đạo

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ đào tạo trực tuyến của Nhà trường, trong ngày 23/11/2018, tại cơ sở Hồ Hảo Hớn, Trung tâm Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Tập huấn phương pháp quản lý chương trình đào tạo trực tuyến cho Lãnh đạo của Trường”.

Chương trình Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến dành cho giảng viên

Nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trực tuyến, trong hai ngày 21 và 22/11/2018, tại cơ sở Hồ Hảo Hớn, Trung tâm Đào tạo trực tuyến - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến dành cho giảng viên”.