QUY ĐỊNH – QUY CHẾ
1. Quy chế đào tạo từ xa trình độ Đại học - Thông tư số 10/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/4/2017
Xem tại đây
2. Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Đào tạo từ xa - Quyết định số 1459/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 28/9/2016 (áp dụng cho khóa 01/2016)
Xem tại đây
3. Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp - Quyết định số 1263/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 10/8/2017 (áp dụng cho khóa 01/2017 trở về sau)
Xem tại đây
4. Sửa đổi, điều chỉnh Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp - Quyết định số 2761/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 28/12/2018
Xem tại đây
5. Quy định về việc thi kết thúc môn học - Quyết định số 1708/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 18/12/2015
Xem tại đây
6. Quy định xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi - Quyết định số 1491/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 06/8/2018
Xem tại đây
7. Quy định đăng ký môn học và thanh toán học phí Chương trình Cử nhân từ xa qua mạng - Quyết định số 1736/QĐ-ĐHM trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 14/8/2020
Xem tại đây
8. Nội quy về sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến
Xem tại đây
9. Quy định về trách nhiệm đối với sinh viên dự thi
Xem tại đây
10. Mức thu học phí áp dụng từ khóa 2 năm 2019 trở về trước
Xem tại đây
11. Mức thu học phí áp dụng từ khóa 3 năm 2019 trở về sau
Xem tại đây