QUY ĐỊNH – QUY CHẾ
Quy định học tập trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập ELOLMS dành cho chương trình Cử nhân hình thức đào tạo từ xa qua mạng - Quyết định số 1214/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP. HCM ban hành ngày 23/05/2024
Xem tại đây
Quy định liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định số 3508/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP. HCM ban hành ngày 01/12/2023
Xem tại đây
Quy chế Công tác sinh viên đối với người học trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MInh - Quyết định số 1550/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 22/07/2021
Xem tại đây
Quy định kiểm tra kết quả chấm thi kết thúc môn của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định số 512/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 10/04/2017
Xem tại đây
Quy định đào tạo môn Tin học văn phòng nâng cao thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học - Quyết định số 3765/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 21/12/2023
Xem tại đây
Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học - Quyết định số 3256/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 15/11/2023
Xem tại đây
Quy định ngoại ngữ không chuyên thuộc các CTĐT trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học - Quyết định số 3255/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 15/11/2023
Xem tại đây
Quy định Đăng ký môn học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học - Quyết định số 2884/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 10/10/2023
Xem tại đây
Quy định kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học - Quyết định số 2883/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 10/10/2023
Xem tại đây
Điều chỉnh một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa ban hành kèm theo Quyết định 3403/QĐ-ĐHM ngày 12/12/2022 - Quyết định số 2468A/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 31/08/2023
Xem tại đây
Thông báo bổ sung các chứng chỉ tiếng Nhật quốc tế để xét miễn giảm cho sinh viên các ngành Ngôn ngữ và Đông Nam Á thuộc chương trình đào tạo từ xa qua mạng - Thông báo số 520/TB-ĐTTT ban hành ngày 10/8/2023
Xem tại đây
Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học - Quyết định số 802/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 06/4/2022
Xem tại đây
Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-ĐHM ngày 10/8/2017 và Quyết định số 2761/QĐ-ĐHM ngày 28/12/2018 - Quyết định số 2511a/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 29/9/2022
Xem tại đây
Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa - Quyết định số 3403/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 12/12/2022 (Áp dụng cho khóa 04/2022 trở về sau)
Xem tại đây
Thông báo về việc miễn các môn Lý luận chính trị cho sinh viên đã hoàn thành trình độ Trung cấp, Cao đẳng - Thông báo số 1175/TB-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 05/7/2022
Xem tại đây
Quy định công tác Chủ nhiệm lớp bậc đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng Trường Đại học Mở TP.HCM - Quyết định số 1034/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 20/4/2022
Xem tại đây
Quy định công tác ban cán sự lớp bậc đại học, hình thức đào tạo từ xa qua mạng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định số 393/QĐ-ĐHM trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 24/02/2022
Xem tại đây
Quy định số lượng sinh viên các lớp môn học chương trình Cử nhân hình thức đào tạo từ xa qua mạng - Quyết định số 3410/QĐ-ĐHM trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 13/12/2022
Xem tại đây
Nội quy Thư viện Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định số 1626/QĐ-ĐHM trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 22/6/2022
Xem tại đây
Quy định chuẩn đầu ra tin học thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học - Quyết định số 514/QĐ-ĐHM trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 09/3/2022 (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ tháng 09/2021 trở về sau)
Xem tại đây
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học - Quyết định số 513/QĐ-ĐHM trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 09/3/2022 (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ tháng 09/2021 trở về sau)
Xem tại đây
Quy định đăng ký môn học và thanh toán học phí Chương trình Cử nhân từ xa qua mạng - Quyết định số 1736/QĐ-ĐHM trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 14/8/2020
Xem tại đây
Quy chế cố vấn học tập bậc đại học hệ không chính quy, hình thức đào tạo từ xa qua mạng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định số 1346/QĐ-ĐHM của Trường ĐH Mở TP. HCM ban hành ngày 19/06/2019
Xem tại đây
Sửa đổi, điều chỉnh Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức đào tạo Từ xa được ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-ĐHM ngày 10/8/2017 - Quyết định số 2761/QĐ-ĐHM Trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 28/12/2018
Xem tại đây
Quy định xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi - Quyết định số 1491/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 06/8/2018
Xem tại đây
Quy định về việc thi kết thúc môn học - Quyết định số 1708/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 18/12/2015
Xem tại đây
Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp - Quyết định số 1263/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 10/8/2017 (áp dụng cho khóa 01/2017 trở về sau)
Xem tại đây
Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Đào tạo từ xa - Quyết định số 1459/QĐ-ĐHM của trường Đại học Mở TP.HCM ban hành ngày 28/9/2016 (áp dụng cho khóa 01/2016)
Xem tại đây
Quy chế đào tạo từ xa trình độ Đại học - Thông tư số 10/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/4/2017
Xem tại đây
Nội quy về sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến
Xem tại đây
Quy định về trách nhiệm đối với sinh viên dự thi
Xem tại đây
Mức thu học phí áp dụng từ khóa 2 năm 2019 trở về trước
Xem tại đây
Mức thu học phí áp dụng từ khóa 3 năm 2019 trở về sau
Xem tại đây