THÔNG TIN XÉT TỐT NGHIỆP
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1-2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa qua mạng - đợt 3/2022
Xem tại đây
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa qua mạng - đợt 3/2022
Xem tại đây
Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa qua mạng đối với sinh viên trực tuyến tốt nghiệp trong năm 2022
Xem tại đây
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 2/2022
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3-2022
Xem tại đây
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1-2022
Xem tại đây
Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2-2022
Xem tại đây
Về việc điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2-2022
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2-2022
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1-2022
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 4-2021 (bổ sung đợt xét tháng 12/2021)
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 – 2021
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 – 2021
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2021
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 – 2020
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 – 2020
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2020
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 – 2019
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 – 2019
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2019
Xem tại đây