THÔNG TIN XÉT TỐT NGHIỆP
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 2/2024
Xem tại đây
Danh sách sinh viên trình Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2/2024
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp chuyển đợt 3.2024
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2/2024_24.06.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2024_24.06.2024
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2/2024_14.06.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2024_14.06.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2/2024_06.06.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2024_06.06.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2/2024_29.05.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2/2024_29.05.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2024_29.05.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2/2024_20.05.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2024_20.05.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2-2024
Xem tại đây
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1/2024_29.3.2024
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện trình Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1/2024
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1/2024_04.03.2024 (chuyển xét đợt 2/2024)
Xem tại đây
Hình ảnh buổi Lễ tốt nghiệp Cử nhân trực tuyến năm 2023 (ngày 25/02/2024)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1/2024_26.02.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1/2024_26.02.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1/2024_01.02.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1/2024_01.02.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1/2024_29.01.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1/2024_29.01.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1/2024_25.01.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1/2024_25.01.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1/2024_22.01.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1/2024_22.01.2024 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1-2024
Xem tại đây
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 3-2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình Hội đồng đợt 3-2023_20.10.2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3-2023_19.10.2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3-2023_19.10.2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3-2023_17.10.2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3-2023_17.10.2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3-2023_16.10.2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3-2023_16.10.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3-2023_11.10.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3-2023_11.10.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3-2023_09.10.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3-2023_09.10.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3-2023_29.09.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3-2023_29.09.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3-2023_25.09.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3-2023_25.09.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học đợt 2-2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3-2023_18.09.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3-2023_18.09.2023 (tiếp tục cập nhật)
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3-2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2-2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2-2023_30.06.2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2-2023_30.06.2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2-2023_30.05.2023 (Đang cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2-2023_29.05.2023 (Đang cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2-2023_29.05.2023 (Đang cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2-2023_15.05.2023 (Đang cập nhật)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2-2023_15.05.2023 (Đang cập nhật)
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2-2023
Xem tại đây
Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa qua mạng năm 2023
Xem tại đây
Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học đợt 1-2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên chương trình Cử nhân trực tuyến tốt nghiệp đợt 1-2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên chương trình Cử nhân trực tuyến cần bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1-2023 (cập nhật đến ngày 22.03.2023)
Xem tại đây
Danh sách sinh viên chương trình Cử nhân trực tuyến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1-2023 (cập nhật đến ngày 24.03.2023)
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1-2023
Xem tại đây
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa qua mạng - đợt 3/2022
Xem tại đây
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa qua mạng - đợt 3/2022
Xem tại đây
Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa qua mạng đối với sinh viên trực tuyến tốt nghiệp trong năm 2022
Xem tại đây
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 2/2022
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3-2022
Xem tại đây
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1-2022
Xem tại đây
Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2-2022
Xem tại đây
Về việc điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2-2022
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2-2022
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1-2022
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 4-2021 (bổ sung đợt xét tháng 12/2021)
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 – 2021
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 – 2021
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2021
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 – 2020
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 – 2020
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2020
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 – 2019
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 – 2019
Xem tại đây
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2019
Xem tại đây