ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN
Về việc điều chỉnh khối lượng học tập (tín chỉ) sinh viên đăng ký trong học kỳ (từ Học kỳ 2 NH 2022-2023) (ngày đăng: 15/02/2023)
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK2 năm học 2022 – 2023
Xem tại đây
Thông báo về việc triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK1 năm học 2022 – 2023
Xem tại đây
Đăng ký thi lại môn học trực tuyến – HK3 năm học 2021 – 2022
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK3 năm học 2021 – 2022
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK2 năm học 2021 – 2022
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK1 năm học 2021 – 2022
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK3 năm học 2020 – 2021
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK2 năm học 2020 – 2021
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK1 năm học 2020 – 2021
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK2 năm học 2019 – 2020
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến – HK1 năm học 2019 – 2020
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến HK3 năm học 2018-2019
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến HK2 năm học 2018 – 2019
Xem tại đây
Đăng ký môn học trực tuyến HK1 năm học 2018 – 2019
Xem tại đây