Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng năm 2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng năm 2020, sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây