Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh_HK2 năm học 2021-2022

Để chuẩn bị cho đợt thi kết thúc môn học của học kỳ 2 năm học 2021-2022 (tháng 07/2022), anh/chị có nhu cầu dự thi tại tỉnh thì đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1Nl2HXdZ6qtYQzKw0Y43bjICBaDfS_gFirePTbB9WNLPYA/viewform Thời hạn nhận đăng ký: hết ngày 19/05/2022. Sau thời gian này Nhà trường không nhận được đăng ký bổ sung và […]

ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP_NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-ĐHM ngày 09/02/2022 về việc công nhận và cấp chứng chỉ năng lực nghề nghiệp cho sinh viên chương trình đào tạo từ xa qua mạng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến sinh viên về việc đăng […]

ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC_HK1 NĂM HỌC 2021-2022 (tháng 03/2022)

Để chuẩn bị cho đợt thi kết thúc môn học của học kỳ 1 năm học 2021-2022 (tháng 03/2022), anh/chị có nhu cầu dự thi tại tỉnh thì đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFijCsUNZudpGXrD0I-Ay8koQgqVzdRU3i69I4ZOxS3EA02Q/viewform Thời hạn nhận đăng ký: hết ngày 23/01/2022. Sau thời gian này Nhà trường không nhận đăng ký bổ sung và anh/chị […]