Họp Ban cán sự lớp sinh viên cử nhân đào tạo từ xa qua mạng 2024

Chiều tối ngày 20/06/2024, Trung tâm Đào tạo trực tuyến Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp Ban Cán sự lớp chương trình Cử nhân trực tuyến thông qua nền tảng Zoom. Cuộc họp là kênh trao đổi hiệu quả giữa sinh viên và nhà trường để phổ biến thông tin và giải quyết các thắc mắc liên quan đến quy định, quy chế, dịch vụ hỗ trợ về học thuật và hành chính.

Họp Ban Cán sự lớp chương trình Cử nhân trực tuyến 2024 nhằm tăng cường tính thông tin và sự kết nối giữa nhà trường và sinh viên, qua đó giúp sinh viên có kế hoạch và trải nghiệm học tập hiệu quả. Cuộc họp triển khai các nội dung bao gồm phổ biến chức năng, nhiệm vụ của Ban Cán sự lớp; cập nhật những điểm mới trong quy định, quy chế đào tạo; thảo luận và giải đáp các thắc mắc của sinh viên liên quan đến quy định, quy chế, dịch vụ hỗ trợ về học thuật và hành chính.

Nội dung phổ biến Quy định Ban Cán sự lớp trong cuộc họp

Giám đốc và đại diện các bộ phận Quản lý đào tạo, Hỗ trợ sinh viên của Trung tâm Đào tạo trực tuyến cùng với Chủ nhiệm lớp đã tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp các thắc mắc của các Lớp trưởng, Lớp phó. Các thắc mắc liên quan đến các vấn đề về học tập, như là nội dung video bài giảng; việc đánh giá điểm quá trình; lịch thi, địa điểm thi, hình thức thi kết thúc môn học; việc tổ chức video conference, học phần thực tập. Một số vấn đề liên quan đến hỗ trợ hành chính cũng được giải đáp, như là công tác Cố vấn học tập; đăng ký môn học; chuyển phát học liệu; chính sách học bổng tuyển sinh; hệ thống ELOSUPPORT; điều kiện xét tốt nghiệp, nộp chứng chỉ; xét miễn giảm môn học; bảo lưu kết quả.

Sau quá trình trao đổi ý kiến, Trung tâm Đào tạo trực tuyến đã đề ra các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên, góp phần tạo môi trường học tập thuận lợi và hiệu quả cho sinh viên đào tạo từ xa qua mạng.