Trao Quyết định đổi tên Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trung tâm học liệu, Khoa Khoa học cơ bản thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm rà soát và chuyển đổi cơ cấu bộ máy tổ chức, chức năng của các đơn vị, sáng ngày 7/3/2022, tại cơ sở 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định điều chỉnh tên gọi của Phòng Công tác sinh viên, Ban học liệu và Ban cơ bản để đảm bảo thuận tiện trong việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển của các đơn vị trong tương lai.

Quyết định đổi tên được Ông Tống Hào Kiệt – phụ trách phòng Tổ chức – Nhân sự công bố và có hiệu lực từ 15/3/2022.

  • Đổi tên phòng Công tác sinh viên thành Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông;
  • Đổi tên Ban học liệu thành Trung tâm học liệu.
  • Đổi tên Ban cơ bản thành Khoa Khoa học cơ bản.

Việc thay đổi tên phòng và các đơn vị là dấu mốc thay đổi quan trọng trong định hướng chiến lược nhằm phù hợp với tình hình hiện tại và yêu cầu thực tế khách quan trong quá trình phát triển tương lai.