Lịch thi tại các tỉnh HK3 năm học 2022 – 2023

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi học kỳ 3 (2022-2023) tại các tỉnh (khác TP.HCM)(theo dữ liệu sinh viên đăng ký thi tại Đơn vị liên kết ở các Tỉnh). Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY.
Sinh viên lưu ý:
– Sử dụng email Trường cấp (@oude.edu.vn) để xem và tải lịch thi.
– Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên.
– Kiểm tra kỹ: môn thi, ca thi, ngày thi, địa điểm Nhà trường sắp.
– Xem danh sách phòng thi tại Hội đồng thi trước khi ca thi bắt đầu ít nhất 15 phút.
Trân trọng./